Het maken van een boeking 
Voor het boeken van een reis kunt u gebruik maken van onze direct boekbare internetsite. Klik op 'boeken' bij de reis van uw interesse. U kunt ook telefonisch reserveren via 088 – 13 07 360. 

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen het aanmeldingsformulier te laten ondertekenen door een van de ouders of voogden.

Op aanvraag boeken 
Als u bij ons een reis "op aanvraag" boekt, dan wordt dit beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend. Een aanvraag neemt gemiddeld 3-5 werkdagen afhandelingstijd in beslag.

Boek op tijd! 
Aan onze reisadviseurs wordt heel vaak de vraag gesteld: “Wanneer kan ik het beste boeken?” U bewijst uzelf en anderen een grote dienst door te reserveren wanneer u weet voor welke reis u kiest.
Voor al onze groepsreizen hebben we vaak lang van tevoren vliegtuigstoelen en hotelkamers gereserveerd. Wij moeten tijdig doorgeven hoeveel we daadwerkelijk nodig hebben. De rest van de stoelen en kamers moeten we teruggeven. Het is dan ook belangrijk om op tijd te boeken, zodat u verzekerd bent van een plaats. U loopt anders het risico geconfronteerd te worden met toeslagen voor duurdere tickets, cabines die al volgeboekt zijn en kamers met balkon die niet meer beschikbaar zijn e.d. of een volgeboekte reis. Als u vroeg boekt, kunnen wij u eerder duidelijkheid geven of de reis ook definitief doorgaat. Het is dus in uw en ons belang op tijd te boeken!

(Aanbetaling) 
1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag (aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten € 3,50).
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in het bezit van de reisorganisatie zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.
3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.
4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.
5. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst. 

Welke reis is voor u geschikt? 
Soms boeken deelnemers voor een reis, die eigenlijk niet bij hen past. De reis voldoet dan niet aan de verwachtingen en is misschien ook wel lichamelijk te intensief. Lees daarom altijd goed de informatie van de reisgids en/of website door, en laat u, als u vragen hebt, goed informeren door onze reisadviseurs. We benadrukken dat alle deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. Hebt u hulp of begeleiding nodig, dan moet u hiervoor zelf een reisgenoot meenemen. Uw medereizigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen geen aanspraak maken op hun diensten. Ook voor een reisleider is dergelijke begeleiding zwaar. Zij kunnen zeker hand- en spandiensten verlenen, maar kunnen niet de individuele begeleiding geven, die u misschien wel nodig hebt.

Preferenties en essenties 
NCRV-Reizen wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan uw speciale wensen (preferenties) die bij boeking bekend gemaakt worden. In veel gevallen zijn we echter afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, de hotellier bijvoorbeeld. Wij kunnen daarom ook niet garanderen dat uw voorkeur wordt uitgevoerd. Is een wens zo belangrijk dat het al dan niet boeken van een reis ervan afhangt, dan is er sprake van een essentie. Dit kunt u bij boeking aangeven.
Meerkosten van een essentie € 27,- per boeking; in geval van een medische essentie € 23,- per boeking.

Reisbescheiden 
De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de deelnemer worden opgestuurd.

Wijzigingen 
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.
2. Buiten het genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte communicatiekosten.
3. Een reiziger kan om medische redenen als om andere redenen de reisoranisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. NCRV-Reizen is niet verplicht hier gehoor aan te geven. Als de wijziging wel doorgevoerd wordt, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Deze kosten moeten vooraf aan het doorvoeren van de wijziging aan de reiziger bekend worden gemaakt. 

Omboeken op eigen verzoek 
In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

Annulering 
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Wanneer u een annnuleringsverzekering heeft afgesloten, hoeft bovenstaande niet altijd van toepassing te zijn.

Hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.
Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte en in de boekingsbevestiging. 

Ook hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening. 

In-de-plaatsstelling 
1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.
2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan we zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. 

Dieet en medicijngebruik 
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan tijdig weten. Wij zullen dit doorgeven aan uw hotel, zodat zij rekening kunnen houden met uw dieet. Wel duidelijk vermelden om welk dieet het gaat! Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij u te hebben.

Persoonlijke gegevens 
De ANVR-Consumentenvoorwaarden vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die van belang zijn voor het uitvoeren van de reis. Daaronder wordt niet alleen het opgeven van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht verstaan, maar ook het melden van een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Aansprakelijkheid 
Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat u wordt gezien als ‘hoofdboeker’ en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers dienen aan te kunnen tonen dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Annuleringsverzekering
Ieder jaar komt het weer voor: op het laatste moment kunt u niet mee door ziekte of ongeval. Dat is erg vervelend. Toch hoeft u daar geen financiële schade van te ondervinden. De annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u een financiële vergoeding voor de annuleringskosten krijgt, als u niet mee kunt door ziekte of ongeval. De details over deze verzekering vindt u in onze algemene voorwaarden en bepalingen. Deze verzekering is niet verplicht. Toch adviseren wij: altijd doen! Hebt u nog vragen? Belt u dan even naar NCRV-Reizen.

Annuleringsuitkeringen 
1. Indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten direct bij boeking of binnen 7 dagen na boeking, kan men n.a.v. onderstaande zaken in aanmerking komen voor annuleringsuitkering:
A Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekeringsnemer zelf.
B Overlijden, ernstige acute ziekte van naaste familie in de eerste, tweede of derde graad.
C Ernstige zaakschade door brand, explosie, blikseminslag o.i.d. waardoor aanwezigheid van de verzekerde dringend nodig is.
D Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na een vaste dienstbetrekking.
E Het door een werkeloze aanvaarden van een dienstbetrekking, min. 20 uur per week, voor min. ½ jaar.
F Uitvallen van het voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel door een van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor vertrek.
G Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die voor het reisdoel vereist is.
H Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
I Uitkering voor niet genoten reisdagen onder bepaalde voorwaarden.
2. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kunt u bij NCRV-Reizenopvragen.
3. Bij situaties zoals hierboven omschreven, is de persoon in kwestie verplicht hiervan telefonisch of schriftelijk binnen 3 x 24 uur melding te doen bij het kantoor waar de reservering heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken met omschrijving van de aard en de aanvang van het voorval dienen overlegd te worden.
4. Bij het afbreken van de reis om gezondheidsredenen is de persoon in kwestie verplicht de medische indicatie van de behandelend geneesheer ter plaatse te overleggen.
5. Bij iedere reden van annulering is men de premie en poliskosten verschuldigd.

Veilig op stap met een reisverzekering 
Een reisverzekering bestaat uit een reis-, ongevallen- en bagageverzekering. Bij een onverhoopte gebeurtenis in het buitenland komt u dan niet voor bijzonder hoge kosten te staan. Ook deze verzekering is niet verplicht. Toch adviseren wij: altijd doen!

Vrijblijvend aanbod 
De aanbieding van de reizen in deze gids is vrijblijvend en kan door ons worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als de reis is volgeboekt.

Voorbehoud 
Deze gids is in december 2017 geproduceerd. U zult begrijpen dat er gedurende het seizoen zaken kunnen wijzigen. Uiteraard informeert NCRV-Reizen haar passagiers hierover. Onze brochure en onze website is met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen in staan. Vergissingen of fouten binden NCRV-Reizen op geen enkele manier.

Uitsluiting en aansprakelijkheid 
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en/of wet.

Foto's 
NCRV-Reizen besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas slagen wij er niet altijd in om bij elke bestemming uitsluitend die foto’s te plaatsen, die betrekking hebben op de bestemming zelf. Het is mogelijk dat sommige foto’s afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Op deze website staan foto's van: Shutterstock, Dollarphotoclub, diverse regionele verkeesbureaus, databanken, zoekmachines, partners en deelnemers. Te goeder trouw proberen wij enkel beeldmateriaal te publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u meent dat deze auteursechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.

Tarieven 
De prijzen van de reizen, vermeld in deze reisgids, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze reisgids ter beschikking stonden. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Minimum deelname bij reizen 
Bij onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij de meeste touringcarreizen is dat aantal 25, bij vlieg- en treinreizen is het minimum meestal gesteld op 15 deelnemers. Voor de meeste vaarvakanties is het minimum aantal deelnemers 90. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de in deze brochure genoemde reizen tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard adviseren onze reisinformatrices u graag bij het vinden van een aantrekkelijk alternatief.

Bijdrage reserveringen 
Per boeking/factuur rekent NCRV-Reizen € 25,- reservering-/administratiekosten, tenzij anders vermeld.

Hotel / appartement 
De kamers c.q. appartementen dienen ’s morgens om 10.00 uur te worden verlaten. Dit is om de kamers of appartementen voor de volgende gasten in orde te maken. Dit geldt ook voor nachtritten. Het kan voorkomen dat bij aankomst in u hotel ‘s morgens, u kamer nog niet gereed is. Normaal gesproken staat de kamer u vanaf 16.00 uur ter beschikking.

Klachten 
Het bedenken en uitvoeren van uw vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. Iedereen doet zijn best om het u oveel mogelijk naar de zin te maken, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Probeer bij de beoordeling van uw vakantie realistisch te blijven. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een lage reissom geen topkwaliteit verwachten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de normen en waarden in het land van uw keuze. In de ANVR-reisvoorwaarden staat dat u een tekortkoming zo spoedig mogelijk ter plekke bij de dienstverlener moet melden. Wordt de tekortkoming niet naar tevredenheid opgelost, dan is het belangrijk dat er door de reisleiding een klachtenrapport wordt opgesteld. Mocht u bij terugkeer in Nederland menen dat de klacht te ernstig was om er zo maar aan voorbij te gaan, of niet afdoende is opgelost, dan moet u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, per brief of email worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtenrapport daarbij. 

NCRV COMFORT CLASS: MINDER STOELEN, MEER BEENRUIMTE

ANVR Touringcar Classificatie
De ANVR-organisatoren van touringcarreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is onderscheid gemaakt in Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Touringcars in alle drie de categorieën hebben dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, voetsteun, twee passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning.

                                      Tourist Class                    Comfort Class                     Royal Class
Onderlinge stoelafstand            75 cm.                                   85 cm.                             94 cm.
Hoek verstelbaarheid stoel             30°                                         35°                                    45°
Voetsteun                                         vast                          verstelbaar  meervoudig verstelbaar


De Keurmerk-touringcar: veiligheid en comfort
Uw touringcarreis moet een onvergetelijk succes worden. Daarom werken ANVR-Reisorganisatoren uitsluitend met touringcarbedrijven die het Keurmerk Touringcarbedrijf hebben. Dit kwaliteitslabel wordt elk jaar na strenge controles verleend door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Rijksdienst voor het wegverkeer, de Rijksverkeersinspectie en de stichting STO voor de controle van de sociale voorschriften. Het Keurmerk Touringcarbedrijf is steeds maar één jaar geldig. U wilt dit even controleren? Dat kan altijd. Naast de entreedeur van uw touringcar zit de keurmerksticker met vermelding van het geldende jaartal. Ook voor NCRV-Reizen geldt: met vertrouwen op de weg!

Niet roken in de touringcar
ANVR-Reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Comfort Class
Tijdens de meerdaagse buitenlandse busreizen reist u vanaf het koffie-adres per Comfort Class touringcar. Dit houdt in dat er max. 42 stoelen in de touringcar geplaatst worden. Doordat NCRV-Reizen minder stoelen in een touringcar plaatst, is de afstand tussen de stoelen groter. U hebt meer beenruimte. Dat wordt comfortabel reizen met de NCRV Comfort Class touringcar!

Tourist Class
U reist per Tourist Class touringcar (max. 49 pers.) bij aan- en afvoerroutes van de vaarvakanties, Op- en Uitstapservice en transfers.

VERVOER & VERBLIJF

Reisduur
In de reiswereld worden de dag van vertrek en terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

Hotelverzorging
Bij iedere reisbeschrijving staat de verzorging tijdens het verblijf op uw vakantiebestemming aangegeven.

Volpension: Bij deze verzorging zijn alle maaltijden inbegrepen, dat wil zeggen: ontbijt, lunch en diner. De hotelverzorging begint, afhankelijk van het tijdstip van aankomst, met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag.

Halfpension: Het ontbijt en diner zijn inbegrepen. De hotelverzorging begint met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag.

Logies en ontbijt: Het ontbijt is inbegrepen. De hotelverzorging begint met het ontbijt op de tweede dag en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek.

Logies: Voor uw overnachting heeft NCRV-Reizen gezorgd, die is inbegrepen.
De maaltijden komen voor eigen rekening, deze zijn niet inbegrepen.

1-persoons kamer
De voor u gereserveerde 1-persoons kamer geldt alleen voor het hotel in uw vakantieplaats. In overnachtinghotels proberen wij zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen, maar op dit punt kunnen we niets garanderen. Mocht dit het geval zijn, dan is ons kantoor daar ook in de meeste gevallen van op de hoogte en informeren we u hierover voordat u op reis gaat.

Kamer op indeling
Tot 6 weken voor vertrek heeft u de mogelijkheid om een kamer te boeken op indeling met een andere dame/heer. Als geen andere dame of heer zich aanmeldt voor de reis behouden we ons het recht voor de toeslag voor de 1-pers. kamer alsnog aan u door te berekenen. Mocht er daarna toch nog een medepassagier bij u op de kamer worden ingedeeld, dan vervalt uiteraard de 1-pers. kamer toeslag. 

Ligplaatsen
De lokale havenautoriteiten delen de ligplaatsen voor alle schepen in. Hier kunnen de rederij en wij als reisorganisatie geen invloed op uitoefenen. Helaas kunnen wij daardoor niet in elke plaats garanderen dat het hotelschip in het centrum ligt afgemeerd. Vanwege het beperkt aantal plaatsen kan het voorkomen dat hotelschepen naast elkaar liggen afgemeerd aan de kade of steiger. Ook dit bepaalt de havenmeester. Door het naast elkaar afmeren van de hotelschepen kan er sprake zijn van minder uitzicht en/of privacy in uw cabine. 

Onvolkomenheden
U kunt op uw vakantiebestemming een fout of onvolkomenheid constateren.
Hoe goed NCRV-Reizende zaken ook voor elkaar heeft, het kan gebeuren dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Het beste is, dat u daarvan meteen melding maakt bij degene die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de dienst, bijvoorbeeld de hotellier of uw reisleider. Dat kan veel ongemak en klachten voorkomen.

Excursies
Op uw bestemming biedt NCRV-Reizen u de mogelijkheid om verschillende excursies te maken. We willen u erop attent maken dat NCRV-Reizen uitsluitend een bemiddelende rol hierin speelt. We zijn dus niet aansprakelijk voor de uiteindelijke uitvoering en/of eventuele voorvallen tijdens de excursies.

VLIEGREIZEN

Betrouwbare luchtvaartmaatschappijen
Uw vliegreis is een belangrijk onderdeel van uw vakantie. Hier is uw vakantie immers al begonnen! NCRV-Reizen werkt daarom samen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen, o.a. Corendon Airlines, El Al, KLM, Lufthansa, Pegasus Airlines.

Vluchttijden
Wanneer u een vliegreis boekt, bent u benieuwd naar de vluchttijden. Veelal vliegt u per charter. Deze vluchtschema’s worden pas 10 tot 14 dagen voor vertrek door Schiphol vastgesteld. In de reisbescheiden, die u tien dagen voor vertrek ontvangt, wordt u hierover geïnformeerd.

Schiphol Inlichtingen voor de exacte thuiskomsttijd
Aan het einde van de vakantie wilt u graag door familie of vrienden van Schiphol opgehaald worden. Voor de exacte thuiskomsttijd kan het beste contact opgenomen worden met Schiphol inlichtingen. Telefoonnummer is: 0900 - 0141 of kijk op internet: www.schiphol.nl. Het is noodzakelijk om het vluchtnummer te vermelden. Dit staat vermeld in uw reisbescheiden.

Maaltijden
We informeren u graag over de verzorging tijdens de vlucht naar uw vakantiebestemming. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de service-formule aan boord gewijzigd. Bij de meeste vluchten zijn de maaltijden aan boord niet standaard bij de prijs inbegrepen. Tegen betaling zijn ze tijdens uw vlucht wel te bestellen. In uw reisbescheiden wordt u hierover verder geïnformeerd.

Prijswijzigingen
In de reiswereld en met name in de luchtvaart hebben we tegenwoordig te maken met dagelijks wisselende prijzen. De vermelde prijzen zijn altijd de prijzen van dat moment. NCRV-Reizen heeft het recht de reissom te verhogen, als gevolg van deze verhoogde vervoerskosten. Voor de exacte voorwaarden en termijnen verwijzen wij u graag naar de ANVR-Consumentenvoorwaarden.

Vluchttoeslagen
Sommige reizen worden gecalculeerd op basis van stoelen in een bepaalde klasse van luchtvaartmaatschappijen. Dit staat dan bij de reis vermeld. De luchtvaartmaatschappijen hebben een bepaald aantal stoelen beschikbaar per klasse. Het kan voorkomen dat op het moment dat u een bepaalde reis boekt de klasse waarop de reissom gecalculeerd is, niet meer beschikbaar is. Uw vliegtuigstoel moet dan in een andere klasse geboekt worden. De toeslag komt dan (uiteraard na uw toestemming) voor uw rekening. Deze aanduiding van klasse heeft niets te maken met de kwaliteit van de vliegtuigstoelen.
Het kan voorkomen dat de goedkopere klasse, die door de luchtvaartmaatschappijen als niet beschikbaar werd doorgegeven, later (meestal kort voor vertrek) toch weer beschikbaar is. Restitutie is dan helaas niet meer mogelijk.

Brandstofheffingen en -toeslagen
Door de variërende brandstofprijzen krijgt NCRV-Reizen met de regelmaat van de klok brandstofheffingen en -toeslagen doorberekend van luchtvaartmaatschappijen, rederijen en touringcarbedrijven.
Deze bedragen variëren per bestemming en veranderen regelmatig. Dit hangt nauw samen met de sterk wisselende olieprijzen en de koers van de dollar. Brandstofheffingen die op het moment van publicatie van de reisgids al bekend waren, zijn in de reissom opgenomen en dus inbegrepen. Daarnaast kunnen luchtvaartmaatschappijen, rederijen en touringcarbedrijven tussentijdse verhogingen doorberekenen. Conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden wordt de op dat moment geldende brandstoftoeslag aan u doorberekend.

ANVR-Reisvoorwaarden


Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger 
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen 
Artikel 14. Nakomingsgarantie 

Artikel 1 Inleiding
1.1 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers. 
1.2 Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3 De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term "definitieve boeking". Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. "cruisereizen".

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1 De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend. 
Zie aanvullende touroperator voorwaarden NCRV-Reizen. 
2.2 De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4 Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
2.5 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd. 
2.6 Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1 De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2 De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 
3.3 Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
3.4 De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. 

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2 De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
4.3 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
4.4 Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator
5.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
5.2 De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen. 
5.3 De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen. 
5.4 Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 - de reissom niet meer verhogen. 
5.5 In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar obuctieve maatstaven.
5.6 Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
5.7 A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partiun ieder hun eigen schade.
5.8 De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging. 

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1 De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
6.2 Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
6.3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator
7.1 De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
7.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom. 
7.3 Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
7.4 De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 Rechten van de reiziger
8.1 Indeplaatsstelling 
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en 
• het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

8.2 Reisbescheiden
8.2.1 De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2 Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger
9.1 De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom. 
9.2 De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken. Zie aanvullende touroperator voorwaarden NCRV-Reizen. 
9.3 De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
9.4 Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10 Betaling
10.1 De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. 
10.2 Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
10.3 De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
10.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500,--; 10% over de daarop volgende € 2500,--; 5% over de volgende € 5000,-- en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
11.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2 De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. 
11.3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4 Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen. 

Artikel 12 Klachten

Tijdens de reis
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich –in deze volgorde– melden bij: 
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisator. 
12.2 Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
12.3 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
12.4 De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 
12.5 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
12.6 Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
12.7 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend. 
12.8 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft. 
12.9 De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven. 

Artikel 13 Geschillen
13.1a Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de reisorganisator of het boekingskantoor overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.1b De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partiun bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.2 Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum);
13.3a De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. 
13.3b Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;
13.3c Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. 

Artikel 14 Nakomingsgarantie
14.1 De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2 De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,-- per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. 
14.3 De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: 
•aan het lid is surseance van betaling verleend; of
•het lid is failliet verklaard; of 
•de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 

14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Baarn, 28 oktober 2015
© Copyright ANVR


Aanvullende touroperator voorwaarden NCRV-Reizen


Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden.

(Aan)betaling
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. 

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van de reisorganisatie.

3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. Indien de overeenkomst niet-restitueerbare reiselementen bevat, worden de niet-restitueerbare reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend. 

5. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst. 

Opzegging door de reiziger (annulering)

Annuleringskosten
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt u verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor u eigen risico en rekening.

Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis niet-restitueerbare reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte en in de boekingsbevestiging. Ook hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt u verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor u eigen risico en rekening. 

Klachten
Het bedenken en uitvoeren van uw vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. Iedereen doet zijn best om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Probeer bij de beoordeling van u vakantie realistisch te blijven. Zo kun u bijvoorbeeld voor een lage reissom geen topkwaliteit verwachten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de normen en waarden in het land van u keuze. In de ANVR-reisvoorwaarden staat dat u een tekortkoming zo spoedig mogelijk ter plekke bij de dienstverlener moet melden. Wordt de tekortkoming niet naar tevredenheid opgelost, dan is het belangrijk dat er door de reisleiding een klachtenrapport wordt opgesteld. Mocht u bij terugkeer in Nederland menen dat de klacht te ernstig was om er zo maar aan voorbij te gaan, of niet afdoende is opgelost, dan moet u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, per brief of email worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtenrapport daarbij. 

Onvoldoende deelname
De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.
Bij onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij de meeste touringcarreizen is dat aantal 25, bij vlieg- en treinreizen is het minimum 15 deelnemers. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de op deze website genoemde reizen tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard adviseren we u graag bij het vinden van een aantrekkelijk alternatief.

Wijzigingskosten
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.
2. Buiten genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte communicatiekosten.
3. Een reiziger kan om medische redenen als om andere redenen de reisoranisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. NCRV-Reizen is niet verplicht hier gehoor aan te geven. Als de wijziging wel doorgevoerd wordt, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Deze kosten moeten vooraf aan het doorvoeren van de wijziging aan de reiziger bekend worden gemaakt. 

ANVR-Boekingsvoorwaarden

NCRV-Reizen is aangesloten bij de ANVR. Hieronder lees u de voorwaarden van de ANVR.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Klachten 
Artikel 9 Geschillen
Artikel 10 Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze ANVR-Boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst 
aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Reiziger: 
a. de opdrachtgever (aanmelder), of
b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.
Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich tegenover de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening. 
2. De ANVR-reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
3. Als de reiziger een reis boekt van een ANVR-reisorganisator, waarop de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze ANVR-Reisvoorwaarden voor het hele trauct: van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Als de reisagent zelf, op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Nederland is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Ook op die reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing.
4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartus, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.
5. De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht door de reisagent gemaakte reserveringen waarop deze ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.
6. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
7. De reisagent kan, voor het verlenen van zijn diensten, een bedrag in rekening brengen mits de hoogte hiervan van tevoren aan de reiziger bekend is gemaakt.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen
1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.
3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging alsnog bezwaar aantekenen tegen de opdrachtbevestiging. Indien geen bezwaar wordt aangetekend geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
5. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
6. De opdrachtgever is jegens de reisagent aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en jegens de dienstverlener voor de verplichtingen die die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

1. Informatieplicht opdrachtgever
De reiziger verstrekt tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

De reiziger vermeldt tevens bijzonderheden omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede die van zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten. 

2. Prijswijzigingen
De reisagent kan de prijzen van de op verzoek van de reiziger gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. De reisagent staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. 

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een wijziging wordt aangebracht in reeds gemaakte reserveringen of ingeval gereserveerde diensten worden geannuleerd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht indien deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan de reiziger worden medegedeeld. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van de reisagent zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingen
1. De verschuldigde bedragen dienen op een door de reisagent aan te geven wijze en binnen de aangegeven termijn te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
2. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als de reisagent een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever bekend. 
3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur, genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt de reisagent na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen Indien betaling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en word(t) (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als de reis binnen 14 dagen voor vertrek wordt gereserveerd en niet tijdig wordt betaald treedt het verzuim onmiddellijk in.
5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. 
2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 3X de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten. 
4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.
5. De reisagent is verantwoordelijk voor aantoonbare toezeggingen van zijn personeel.
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent. 

Artikel 6 Documenten
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.
5. Door of vanwege de reisagent kan de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7 Rente en incassokosten
1. De reiziger die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:
•Voor betalingen met betrekking tot de door de reisagent verrichte opdracht: de wettelijke rente;
•Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, mits de reisagent dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de reiziger heeft meegedeeld.
2. Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisagent kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 Klachten
1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent worden ingediend.
2. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. 

Artikel 9 Geschillen
1
a. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van zijn klacht bij de reisagent het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
c. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
d. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de onder “a” genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
e. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). 

Artikel 10 Nakomingsgarantie 
1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,- per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantie onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de reiziger is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting).
4. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van een van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend of
- het lid is failliet verklaard of
- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. 

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

5. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Baarn, februari 2016
© Copyright ANVR

 

Brochure aanvragen