Algemene reisvoorwaarden NCRV

Artikel 1 – Definities
Organisator: Nederlandse Christelijke Reisvereniging ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 28071045.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, accommodatie en excursies.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte reis, inclusief deze Voorwaarden.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene Voorwaarden.
Pakketreis: een Pakketreis in de zin van het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 7 A.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9uur -17uur Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.
2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen Pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze
Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.
2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen in de overeenkomst en afwijkende bepalingen prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.


Boeking
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod. Aan deze publicaties
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag, de dag nadat het aanbod tot stand is gekomen, worden herroepen door de Organisator.
3.3 De boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en uiteraard onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de boeking heeft plaatsgevonden.
3.4 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe  onvoldoende.
3.5 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Hierover zal goed overleg tussen de organisator en reiziger
plaatsvinden.
Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. Indien aan deze vereisten kosten verbonden zijn, zullen deze volledig aan de reiziger worden doorberekend.
3.6 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.
3.7 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.8. Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.
3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien en dient de juiste en alle van belang zijnde informatie te verstrekken aan de reisorganisator. De andere Reizigers zijn ieder voor hun
eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de reis boekt is te allen tijde hiervoor aansprakelijk.
3.11 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.

Voor de reis
Artikel 4 – Betaling
4.1 Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom exclusief de prijs van eventuele vliegtickets of boottickets, Vliegtickets/boottickets  dienen bij de aanbetaling volledig betaald te worden. Deze zullen op de factuur apart gespecificeerd worden. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.
4.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct bij boeking te worden voldaan.
4.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist in verzuim en is vanaf de datum van niet betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot aan de
dag der algehele voldoening.
4.4 Incassokosten
De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een schriftelijke aanmaning, waarin de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd, is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500 (tot € 5.000,00) , 5% over de daaropvolgende € 5000 (tot € 10.000,00) en 1% over de restant hoofdsom.
4.5. Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting
tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 8 tweede lid bij de Reiziger in rekening brengen.


Informatie
Artikel 5 A Informatie door de Organisator
5.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
5.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort of identiteitsbewijs (indien toegestaan voor de reisbestemming) , visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.
5.4 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze per
telefoon of mail hierover met de reisorganisator contact op te nemen.
5.5 Informatie over verzekeringen
De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering adviseren i.v.m. de COVID dekking.


B Informatie door de Reiziger
5.6 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers, in het bijzonder over de gezondheid. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De
Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 8 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.7 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.
Artikel 6 – Indeplaatsstelling
6.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien
vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets niet mogelijk.
Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt. Indeplaatsstelling is uiterlijk tot 7 dagen voor vertrek van de reis mogelijk.
6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger, die de reis oorspronkelijk geboekt heeft, en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.
Artikel 7 – Wijziging op verzoek van de Reiziger
7.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
7.2 Wijziging vertrekdatum
Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 8.2 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing
Artikel 8 – Annulering door de Reiziger
8.1 Annulering
De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden en wel per mail. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.
8.2 Annuleringskosten
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom;
2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;
4. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
1. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
2. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
3. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
4. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
8.3 Vermindering aantal reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator
naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:
- de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;
- de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als
gevolg van de annulering.
8.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn
geannuleerd.
Artikel 9 – Wijziging door de Organisator
9.1 Wijzigingen
De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.
9.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
Artikel 10 - Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator kan tot 90 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in: - kosten van brandstof of andere energiebronnen, of; -belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken
derden.
10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.
10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.


Uitvoering van de reis
Artikel 11 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
11.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
11.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of (mobiele)
telefoonnummer.
11.3 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 15 (klachten) direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.
11.4 Oplossing door de Organisator
De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.
11.5 Compensatie
 Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost zal de Organisator (of de Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.
Artikel 12 - Annulering door de Organisator
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen.
De Organisator kan tot drie weken voor de aanvang van de reis de Overeenkomst annuleren wanneer het vooraf gestelde minimale aantal deelnemers voor de reis niet wordt gehaald.
12.2 Annulering i.v.m. overmacht.
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding.
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger.
Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 8
verschuldigd.


Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
13.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
1. de Reiziger;
2. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
13.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.
13.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
13.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.
13.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.
13.6 Geen dubbele compensatie
De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.


Verplichtingen reiziger
Artikel 14 – Verplichtingen Reiziger
14.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.
14.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van
gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.
14.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.
14.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis
betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
14.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.
14.6 Formele gezondheidseisen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.
14.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.
14.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde
materiaal.
14.9 Corona
Indien de reiziger last heeft van verkoudheid, keelpijn en andere klachten die zouden kunnen duiden op corona, zal hij niet deelnemen aan de reis en de reis tijdig annuleren.
Alle kosten zijn voor de reiziger.
Indien een reis niet kan doorgaan vanwege corona worden de voor de pakketreizen betaalde bedragen volledig terugbetaald of zal er een tegoedbon worden verstrekt of zal er aan andere reis op een later tijdstip worden aangeboden als reizen weer mogelijk is.
Artikel 15 – Hulp en bijstand
15.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
15.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.


Overige bepalingen
Artikel 16 – Klachten
16.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.
16.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht meteen bij de reisleiding te worden gemeld alsmede dient deze klacht ook meteen bij de organisator gemeld te worden en wel per whatsapp op voor de reis bekendgemaakte nummer of per mail op info@ncrvreizen.nl
16.3 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.
16.4 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht.

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid (melden ter plaatse) van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.
Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
17.2 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
17.3 Bevoegde rechter
De rechtbank, binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator, zijnde Hoofddorp, is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend
recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in diens woonplaats voor het gerecht te dagen.