Privacyverklaring NCRV-reizen


Wie zijn wij?
NCRV-reizen organiseert al meer dan 100 jaar allerlei soorten reizen. Wij zijn een
vereniging waar vrijwilligers een grote rol spelen. Wij zijn te bereiken via
info@ncrvreizen.nl. NCRV-reizen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Hoofddorp onder nummer 28071045.
In deze privacyverklaring lees je onder meer welke persoonsgegevens wij van je
verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we die bewaren. Verder
staan jouw rechten uitgelegd en is beschreven op welke wijze je een vraag, opmerking of
klacht kunt indienen. Voor vragen over je privacy kan je contact opnemen
met info@ncrvreizen.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als je een reis boekt, geef je diverse persoonlijke gegevens door. Wij verwerken
gegevens waaronder jouw geslacht, geboortedatum, woonadres, voor- en achternaam,
telefoonnummer en e-mailadres.
Op grond waarvan verwerken we jouw gegevens?
Wij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je
hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang
van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.
Informatie over een opvolgend aanbod versturen wij je op grond van het gerechtvaardigd
economisch belang van NCRV-reizen. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen
aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een
boekhouding.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je
reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoering van
de reis en om de boeking en betaling af te handelen. Wij vragen nooit om meer gegevens
dan wij nodig hebben voor het maken van de boeking, een zo goed mogelijke uitvoering
van de reis of verenigingsactiviteit en de daarvoor nodige informatievoorziening
(nieuwsbrief)
Reisevaluatie
Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, afgenomen reis, beoordelingen,
feedback en overige informatie die je vermeldt in de reisevaluatie. Wij gebruiken de
gegevens voor interne evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisbegeleider.
Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd. Wij verwerken jouw gegevens
op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.
In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van NCRV-reizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
NCRV-reizen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige
verwerking. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk
verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden
verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de
aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Persoonsgegevens worden bewaard tot je aangeeft dat wij ze moeten verwijderen. Met
het verwijderen van je persoonsgegevens verdwijnt ook je opgebouwde reishistorie. Voor
zover gegevens nodig zijn voor de financiële administratie worden deze gegevens zeven
jaar bewaard.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt je persoonsgegevens altijd bij ons opvragen, verbeteren, aanvullen of
(gedeeltelijk) laten verwijderen. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kan
maken van (een deel van) onze diensten. Om ons te helpen met het verwerken van jouw
verzoek dien je je te identificeren. Een verzoek kan je richten aan info@ncrvreizen.nl.
Identificatie
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw
verzoek.
Nederlandse Christelijke Reisvereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Met wie delen wij jouw gegevens?
NCRV-reizen verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Wijzigen wij ons privacybeleid?
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege
gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze of vanwege veranderende regelgeving.
We kunnen de inhoud van de privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande
waarschuwing wijzigen. Zie onderaan de datum van de laatste wijziging.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten?
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je
persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via info@ncrvreizen.nl. Wij
reageren zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken.
Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?
NCRV-reizen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Vastgesteld
Datum: 3 januari 2023